27. 2. 2022 Trestní oznámení na komunistu Stříže

Věc: Podnět k prošetření podezření na spáchání trestného činu

Podávám tímto podnět k prošetření podezření ze spáchání testného činu Vydírání, nebezpečné vyhrožování, pokus o změnu demokratického zřízení naší země v totalitní, rozvracení republiky, omezování základních lidských práv a dalších zločinů proti lidskosti, či dalších na nejvyššího státního zástupce JUDr. Stříže.

Své podezření na spáchání výše uvedených trestných činů odůvodňuji:

  1. Bývalý vojenský komunistický prokurátor JUDr. Stříž, dnes kupodivu ve funkci Nejvyššího státního zástupce, při vstupu do KSČ souhlasil s okupací naší země vojsky Varšavské smlouvy. Za tento zločin proti lidskosti nebyl nikdy souzen.

  2. Soudruh JUDr. Stříž, formou vyjádření Nejvyššího státního zástupce sdělil občanům ČR informaci, že orgány činné v trestním řízení budou činit úkony trestního řízení vůči obyvatelstvu, které by si dovolilo mít jiný, než totalitním režimem nařízený názor, tedy budou vyjadřovat jakékoliv pochopení, nebo souhlas s vojenskou operací Ruské federace, nebo budou schvalovat kroky vedení Ruské federace. Obyvatelstvo se nyní bojí vyjádřit svůj názor, aby nebylo kriminalizováno.

  3. Organizace spojených národů (dále OSN), stejně tak Rada bezpečnosti OSN do dnešního dne nevydala jedinou rezoluci, která by Ruskou federaci označila za porušovatele mezinárodních zákonů, nebo Charty OSN. Česká republika je povinna se podřídit výrokům OSN, které k dnešnímu dni neodsuzují ruskou vojenskou operaci. Prokurátor Stříž nemá pro své tvrzení žádný právní podklad. Názor OSN je jediný, který je v otázce mezinárodního práva relevantní, nic na něm nemění ani švejkovská vyjádření nějaké vlády Petra Fialy, nebo EU, nebo USA. Ani ústy prezidenta USA nezaznělo, že by se jednalo o válečný akt, ale o vojenskou operaci RF. Nejvyšší státní zástupce je povinen řídit se mezinárodním právem!

  4. Prezident Putin oznámil, že v souladu s článkem 51 Charty OSN zahájil tuto vojenskou operaci na Ukrajině. OSN toto do dnešního dne nerozporovala. V rozporu s dosavadním názorem OSN, prokurátor Stříž vyhrožuje obyvatelstvu ČR kriminalizací za názory, které jsou v dosavadním souladu s názorem OSN, tedy nejvyšší světově uznávanou institucí a v rozporu s názorem OSN označuje ruskou vojensko operaci za „invazi“, „napadení“, „válku“.

  5. Prokurátor Stříž nestíhal žádné autory prohlášení, kteří adorovali flagrantní porušení mezinárodního práva Českou republikou, která se zapojila do útoku a okupace Iráku, na základě tajnými službami USA a Velké Británie smyšlenými důkazy o údajném vlastnictví jaderných zbraní Irákem. Naše republika porušila mezinárodní právo svojí účastí v této vojenské misi, která byla v rozporu s tímto mezinárodním právem. Soudruh prokurátor Stříž tak porušil své zákonné povinnosti. Navíc se dopustil jednostranného vyhrožování obyvatelstvu za schvalování ruské vojenské akce, která nebyla, na rozdíl od české, nikdy označena za porušení mezinárodního práva ze strany OSN.

  6. Prokurátor Stříž nestíhal jediného účastníka a podporovatele porušení mezinárdního práva a zločinů proti lidskosti, kterých se dopustily USA v Afghánistánu, na což upozorňuje i Amnesty Interantional. Soudruh prokurátor Stříž tak porušil své zákonné povinnosti. Navíc se dopustil jednostranného vyhrožování obyvatelstvu za schvalování ruské vojenské akce, která nebyla, na rozdíl od české, nikdy označena za porušení mezinárodního práva ze strany OSN.

  7. Prokurátor Stříž nestíhal a nestíhá jediného adoranta porušovatelů mezinárodního práva z řad Německa, Itálie, Nizozemí, USA, Velké Británie, kteří nadále, podle Amnesty International porušují mezinárodní právo. Nestíhal a nestíhá ani naše vrcholné politiky, kteří toto porušení mezinárodního práva adorují a akceptují, místo toho, aby v souladu s mezinárodním právem tyto zločince pomohli postavit před mezinárodní trestní tribunál (například použití bezpilotních letounů na civilní obyvatelstvo Afghánistánu). Sám tedy, z výkonu své funkce, může podporovat zločiny proti lidskosti, definované mezinárodními úmluvami, pokud nekonal v souladu s mezinárodním právem. Odkaz na stránky Amnesty International si najdete, snad na Nejvyšším státním zastupitelství nedělají jenom bývalí nomenklaturní bolševičtí přestárlí kádři a exponenti KSČ, jako soudruh prokurátor Stříž.

  8. Svoboda slova a projevu zahrnuje právo občanů říkat věci, které se bolševickému prokurátorovi Střížovi nelíbí. A to v souladu se zákonem, který musí být v souladu s mezinárodními závazky. Zde platí bod 1. mého odůvodnění, OSN dosud neoznačila ruskou vojenskou operaci za porušení mezinárodního práva. Bolševický prokurátor, člen vražedné KSČ, Stříž tudíž nemá žádnou právní oporu v jeho vyhrožování obyvatelstvu ČR a jeho pokusu o změnu demokratického zřízení naší země v totalitní, jak se domnívá.

  9. Prokurátor Stříž podle mého názoru naplnil skutkovou podstatu trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele, nebezpečného vyhrožování, vydírání, ale pravděpodobně i pokusu o rozvracení demokratického zřízení naší země svým vyjádření, kdy hodlá kriminalizovat svobodu slova, v přímém rozporu s mezinárodním právem, Ústavou, Listinou základních práv a svobod, stejně tak i názorem OSN, které ruskou vojenskou operaci neoznačilo za v rozporu s mezinárodním právem.

  10. Prokurátor Stříž se zřejmě domnívá, že se vrátila jeho milovaná bolševická doba, kdy on osobně souhlasil s okupací naší země, což bylo podmínkou vstupu do KSČ, kde byl velmi aktivním členem a vrátila se doba totalitní, vlády jedné strany. Ta se ovšem nevrátila.

Závěrem uvádím, že podávám námitku podjatosti na strukturu státního zastupitelství, protože vyhrožování soudruha bývalého komunisty Stříže obyvatelstvu ČR, tudíž i jeho podřízeným, považuji za natolik závažnou, že kterýkoliv státní zástupce se musí obávat nejen o své zaměstnání a možná i o své zdraví a život, pod vedením tohoto komunisty, který je schopen za názor zavírat do kriminálu. Což asi pochopíte. Za takové situace nepovažuji za objektivní, takového zastánce totalitních praktik, což potvrdil svým členstvím ve vražedné KSČ, vyšetřovat jeho podřízenými. Výsledky by byly předem dány.

Žádám, ve lhůtě dané zákonem, o informaci, jak bylo mé podání prošetřeno, s jakým výsledkem.

S pozdravem